Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός
(Virtual Net Metering)

Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.

Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) αποτελεί μια επιπλέον λύση καθώς γίνεται επιτρεπτός ο συμψηφισμός της ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο μεταφοράς ρεύματος  από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής με εκείνη που καταναλώνεται από  μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, χωρίς να είναι απαραίτητο ο φωτοβολταϊκός σταθμός  να βρίσκεται  στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με τις εγκατάστασεις κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτές.