Net Metering

Τι είναι το netmetering;

Το Net-Metering, δηλαδή ο  ενεργειακός συμψηφισμός παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

FAQ

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγούς

Πώς λειτουργεί το net-metering;

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, που εγκαθίστανται στις στέγες ή στις ταράτσες των κτιρίων,  συνδέονται με έναν αντιστροφέα τάσης (inverter), ο οποίος μετατρέπει τη συνεχή τάση (DC) που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση (AC) για την κάλυψη των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού αλλά και για τη διοχέτευση της περίσσειας ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο .

Για τη μέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ εγκαθίσταται ένας ψηφιακός μετρητής.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου.

Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι μικρότερη από τη ζήτηση, τότε οι καταναλώσεις τροφοδοτούνται και από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, τότε η περίσσεια ενέργειας διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς αποζημίωση. Η ενέργεια αυτή καταγράφεται από τον μετρητή που εγκαθιστά ο διαχειριστής του δικτύου και έχει τη δυνατότητα να μετρά τόσο την ενέργεια καταναλώνεται από το δίκτυο, όσο και την ενέργεια που διοχετεύεται σε αυτό.

Με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, ο αυτοπαραγωγός  θα χρεωθεί για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό, τη διαφορά μεταξύ της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας και της παραγόμενης από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Εάν προκύψει περίσσεια διοχετευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο έναντι της καταναλισκόμενης από αυτό, τότε η περίσσεια αυτή μεταβιβάζεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό. Η τελική εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά από τρία έτη, όπου τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας μηδενίζεται.

Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα ΦΒ συστήματα από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό;

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Δικαιολογητικά νέων αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής

Οι νέες αιτήσεις σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ https://apps.deddie.gr/apewebportal-ws/index.html .

Για την υποβολή του αιτήματος, απαιτείται η είσοδος στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet του αιτούντος φορέα.

 

Οι τρεις κατηγορίες εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή νέων αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής είναι οι εξής:

1.Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος φορέα

2.Νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος  χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού

3.Τεχνικά έγγραφα

 

Πιο συγκεκριμένα τα έγγραφα που απαιτούνται ανά κατηγορία είναι τα εξής:

1.Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος φορέα

 • Για εταιρίες (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε., Αστική Εταιρία ή Ενεργειακή Κοινότητα)
 1. Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ
 2. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ (εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.)
 3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ τρέχουσας εκπροσώπησης

 

2.Νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού

 • Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης από δικηγόρο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α ́ 129/04.07.2022),
 • Τίτλο κυριότητας, ήτοι αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και είτε πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, είτε, στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το σχετικό Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
 • Σε περίπτωση τρίτου που έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, τα αποδεικτικά έγγραφα της υποπερ. αα), καθώς και αποδεικτικό τίτλο νόμιμης χρήσης, ήτοι αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου αυτής του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου.

 

3.Τεχνικά έγγραφα

 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού
 • Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού
 • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού
 • Συμπληρωμένο το Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού

Σημείωση: Τα Τεχνικά έγγραφα συντάσσονται από την INET Energy Α.Ε